Depozytariusz

Bank lub dom maklerski wybrany przez TFI i zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego spełniający wymogi stawiane przez ustawę o funduszach inwestycyjnych, który podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza.

Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktywów funduszu, przechowuje je, nadzoruje prawidłowe zarządzanie funduszem inwestycyjnym, kontroluje terminowe rozliczanie transakcji uczestników funduszu. Bank Depozytariusz jest zobowiązany do zapewnienia, aby fundusz wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem oraz statutem. Depozytariuszem może być bank krajowy lub dom maklerski, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o minimalnych funduszach własnych na poziomie 100 000 000 zł lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Funkcję Depozytariusza dla funduszy AgioFunds TFI pełnią:

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA