Nota prawna

NOTA PRAWNA

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami), a także rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje i dane znajdujące się w serwisie są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.

Treść serwisu została przygotowana na podstawie opracowań własnych Agiofunds TFI S.A. zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Agiofunds TFI S.A. dołożył należytej staranności w przedstawieniu informacji dotyczących oferowanych inwestorom produktów. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Agiofunds TFI S.A. nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Agiofunds TFI S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej Agiofunds TFI S.A. Agiofunds TFI S.A. zastrzega, że prospekty zamieszczone na stronie internetowej oraz dane dotyczące funduszy (subfunduszy), strategii inwestycyjnych mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych na podstawie prospektów lub innych informacji albo jakichkolwiek wątpliwości co do ich aktualności zalecany jest kontakt telefoniczny z Agiofunds TFI S.A.

Agiofunds TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Przedstawione wyniki funduszy (subfunduszy) mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, w wyniku których zainwestowane środki mogą ulec zmniejszeniu lub utracie. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto funduszy (subfunduszy) może cechować się dużą zmiennością. Materiały dotyczące funduszy (subfunduszy) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.agiofunds.pl, w Agiofunds TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Agiofunds TFI S.A. może dokonać w każdej chwili zmian zawartości serwisu. Agiofunds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących wyceny funduszy (subfunduszy), wykresów wartości funduszy (subfunduszy), wycen jednostek uczestnictwa subfunduszy, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, zaistniałych z przyczyn technicznych. Z przyczyn technicznych niezależnych od Agiofunds TFI S.A. – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. W związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym. Agiofunds TFI S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, niezależnie czy są one wynikiem ryzyka opisanego, czy nieopisanego. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Agiofunds TFI S.A. W takim przypadku Agiofunds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Agiofunds TFI S.A. i chroniona jest prawem autorskim. Agiofunds TFI S.A. posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA