Informacje o funduszu

Celem subfunduszu jest zapewnienie w średnim i długim okresie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa lokat. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

papierów dłużnych

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

risk-level_2

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 1,00%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,00% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

Notowania

Data: 2024-06-15

Wartość:

 • Tydzień
 • Miesiąc
 • 3 m-ce
 • 6 m-cy
 • Rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
 • Dokumenty funduszu
 • Formularze
 • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
 • Karty funduszy
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
 • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA