Fundusze inwestycyjne otwarte

to forma zbiorowego inwestowania. Statut funduszu szczegółowo określa w jakie klasy aktywów dany fundusz może inwestować. Stąd różne rodzaje funduszy: dłużne, akcyjne lub mieszane. Wybierając fundusz dłużny masz pewność, że nie inwestuje on w akcje. Gdy natomiast chcesz w nie zainwestować – wybierasz fundusz akcyjny.

Przed zakupem jednostek uczestnictwa masz możliwość wypełnienia tzw. „testu odpowiedniości”, który pomoże Ci określić, które klasy aktywów będą najlepiej pasować do Twojego profilu inwestycyjnego. Inwestując w fundusze otwarte nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy, dotyczącej rynku akcji czy obligacji. Funduszami zarządzają licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego doradcy inwestycyjni, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Portfele zarządzanych przez nich funduszy są zdywersyfikowane, co oznacza, że ryzyko pojedynczego emitenta akcji czy obligacji jest rozproszone. Ponadto fundusze te charakteryzują się dużą płynnością co oznacza, że w dowolnym momencie możesz zrezygnować z inwestycji i wycofać zainwestowane środki zachowując wypracowany zysk.

Fundusze Obligacji

inwestują głównie w obligacje oraz inne instrumenty dłużne. Głównym celem funduszy dłużnych jest generowanie stabilnych dochodów z odsetek płaconych przez emitentów.

Fundusze te są skierowane  dla inwestorów, którzy preferują niższe ryzyko w porównaniu do inwestycji w akcje, a jednocześnie oczekują stabilnych dochodów, nieco przewyższających oprocentowanie lokat bankowych.

Sprawdź

Fundusze Mieszane

inwestują w różne klasy aktywów – najczęściej akcje i obligacje, łącząc potencjał wzrostu z inwestycji w akcje z bezpieczeństwem i stałymi dochodami z obligacji.

Fundusze mieszane stanowią atrakcyjną opcję inwestycyjną dla inwestorów, którzy poszukują zrównoważonego podejścia do inwestowania i chcą czerpać korzyści z różnych klas aktywów w jednym portfelu, obniżając przy okazji ryzyko inwestycyjne.

Sprawdź

Fundusze Akcji

umożliwiają inwestorom udział we wzroście wartości spółek notowanych na giełdach oraz otrzymywanie dywidend. Fundusze akcyjne różnią się między sobą strategiami oraz miejscem inwestycji.

Fundusze akcyjne mają potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu w porównaniu do innych klas aktywów, takich jak np. obligacje, ale z kolei są bardziej podatne na zmianę warunków rynkowych, co przekłada się na większą zmienność cen jednostek uczestnictwa.

Sprawdź
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA