Informacje o funduszach

Nasza oferta subfunduszy otwartych pozwala nabywać jednostki uczestnictwa FIO oraz SFIO inwestujących w obligacje oraz akcje wyselekcjonowanych podmiotów.

AGIO Kapitał PLUS

Celem subfunduszu jest osiągnięcie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności. Skierowany jest do inwestorów, którzy poszukują inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk niż tradycyjne lokaty bankowe.
Czytaj więcej

AGIO Kapitał

Fundusz zorientowany jest na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Podobnie jak Agio Kapitał Plus subfundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej. W odróżnieniu od niego, zgodnie ze statutem funduszu jego portfel może być mniej zdywersyfikowany co przekłada się na nieco wyższe, potencjalne stopy zwrotu, ale również na zwiększone ryzyko inwestycyjne.
Czytaj więcej

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz jest nastawiony na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Należy on do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na GPW w Warszawie.. Jego zaangażowanie w akcje może wynosić od 66 do 100%.
Czytaj więcej

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz inwestuje głównie w wyselekcjonowane spółki z indeksu WIG o stabilnych fundamentach, wypłacające regularnie dywidendy, z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu.
Czytaj więcej

AGIO Stabilny PLUS

To fundusz skierowany przede wszystkim do inwestorów o umiarkowanym poziomie tolerancji ryzyka. Oprócz inwestycji w obligacje, fundusz może do 40% swojego portfela inwestować w akcje. Dzięki temu uczestnik korzysta z potencjału wzrostu, jaki oferują akcje, z bezpieczeństwem i stałymi dochodami płynącymi z obligacji.
Czytaj więcej

AGIO Dochodowy PLUS

Celem subfunduszu jest osiągnięcie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w średnim i długim okresie. Fundusz inwestuje głównie w długoterminowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Czytaj więcej

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach zagranicznych (co najmniej 50% portfela).
Czytaj więcej
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA