AGIO Akcji PLUS - AgioFunds

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących ekspozycji na polski rynek akcyjny. Udział procentowy poszczególnych akcji w portfelu w dużym stopniu odzwierciedla indeks WIG. Portfel w 10-15% uzupełniany jest o najlepsze pomysły inwestycyjne AgioFunds TFI. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji pomiędzy 70-100% WAN przy braku lewarowania funduszu. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

 

Charakterystyka Funduszu

 

Typ funduszu

akcji polskich

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

Mariusz Jagodziński

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

codzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 4%

Opłata za odkupienie

0

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,5% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

39 1140 1010 0000 5557 0600 3002