ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej materiały i informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI LUB LICENCJI NA TERENIE TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU (PO ICH SPORZĄDZENIU I PUBLIKACJI).

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą: oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta publiczna”) certyfikatów serii A i certyfikatów serii B („Certyfikaty”) Beta ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 28 marca 2024 r. został opublikowany prospekt informacyjny Funduszu („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Funduszu, Certyfikatach Funduszu oraz Ofercie Publicznej.

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) na stronie internetowej Funduszu (www.agiofunds.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oferującego Certyfikaty w Ofercie Publicznej („Oferujący”) ( https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje-etf ).

Materiały, zamieszczane na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, oraz jakiekolwiek inne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej albo stanowią informację przekazywaną przez Fundusz do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Fundusz obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z powyższym oferta jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Certyfikaty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Fundusz i jej doradców. Ani Fundusz, ani żaden inny podmiot działający w jego imieniu lub na jego rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Certyfikatów Funduszu objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie Publicznej.

Niniejsze materiały nie są skierowane do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) ponadto materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
PRZEZ WYBÓR „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

  • ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI,
  • NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA