AGIO Kapitał

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.

alfa_do_podstrony_alf_2014zlotyportfel

AGIO Kapitał według niezależnego ośrodka badawczego Analizy Online jest najlepszym funduszem polskich obligacji korporacyjnych. Za ponadprzeciętną efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów został wyróżniony nagrodą Alfa 2014. W roku 2015 nagrodzony Złotym Portfelem przez Gazetę Giełdy Parkiet, jako ,,Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych w 2015 roku”.


Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

marzec 2011*

Poziom ryzyka

risk-level_1

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)

40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub USD)

Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)

5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)

Min. kolejna wpłata

5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

 *zmiana polityki inwestycyjnej

 

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 0,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,3% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półrocza

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

Rachunek do nabyć EUR

78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

Rachunek do nabyć USD

47 1750 0009 0000 0000 1150 6747