AGIO Kapitał PLUS

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.

W odróżnieniu od AGIO Kapitał subfundusz wyceniany jest każdego dnia, w którym odbywa się sesja na GPW.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

kwiecień 2012

Poziom ryzyka

risk-level_1

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 0,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,6% p.a.
(czasowo obniżona do 1,3% p.a.)

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 2550 6100 1002