Informacje o funduszu

Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

 • systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
 • stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
 • dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

 

alfa_do_podstrony_alf_2014zlotyportfel

AGIO Kapitał według niezależnego ośrodka badawczego Analizy Online jest najlepszym funduszem polskich obligacji korporacyjnych. Za ponadprzeciętną efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów został wyróżniony nagrodą Alfa 2014. W roku 2015 nagrodzony Złotym Portfelem przez Gazetę Giełdy Parkiet, jako ,,Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych w 2015 roku”.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

marzec 2011*

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

 

Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)

40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub USD)

Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)

5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)

Min. kolejna wpłata

5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

 *zmiana polityki inwestycyjnej

 

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 1,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,3% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półrocza

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

Rachunek do nabyć EUR

78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

Rachunek do nabyć USD

47 1750 0009 0000 0000 1150 6747

Notowania

Data: 2024-07-20

Wartość:

 • Tydzień
 • Miesiąc
 • 3 m-ce
 • 6 m-cy
 • Rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
 • Dokumenty funduszu
 • Formularze
 • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
 • Karty funduszy
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Skład Portfeli FIO/SFIO
 • Sprawozdania
 • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA