Komentarz do wyceny subfunduszu AGIO Kapitał - AgioFunds