Komentarz do wyceny subfunduszu AGIO Kapitał

06 czerwca 2019

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa AGIO Kapitał wynikająca z dokonania odpisu aktualizacyjnego obligacji ZM Henryk Kania S.A.

ZM Henryk Kania S.A.  to producent wyrobów mięsnych m.in. dla sieci Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarché, Kaufland, Lidl, Makro, Netto i Żabka. W ostatnich dniach spółka poinformowała rynek o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, niespłaceniu kredytów i ograniczeniu bieżącej produkcji oraz o wypowiedzeniu umowy faktoringowej przez Alior Bank.

Skala problemów spółki była dużym zaskoczeniem dla rynku. Do kwietnia bieżącego roku spółka z sukcesem pozyskiwała nowe finansowanie działalności. Jeszcze do niedawna obligacje tej spółki były notowane z umiarkowanym dyskontem uwzględniającym wątpliwości wokół sytuacji emitenta. Seria niekorzystnych informacji, znaczący spadek wycen rynkowych akcji i obligacji spółki oraz zastrzeżenia co do wiarygodności informacji podawanych przez ZM Henryk Kania SA.  sprawiają, że w wycenie należy ostrożnościowo ująć istotne ryzyko upadłości spółki i brak jakichkolwiek środków na pokrycie roszczeń obligatariuszy.

Działając w interesie wszystkich uczestników Funduszu, Towarzystwo postanowiło dokonać całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji emitenta, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał. Oznacza to, że określając wartość jednostki uczestnictwa przyjęto, iż wartość obligacji ZM Henryk Kania SA wynosi zero. Wynikiem decyzji Towarzystwa jest brak ekspozycji AGIO Kapitał na papiery wartościowe ZM Henryk Kania SA. W związku z tym ewentualny brak powodzenia restrukturyzacji w spółce nie będzie mieć negatywnego wpływu na wycenę jednostki uczestnictwa.

Warto podkreślić, że kontrahentom i finansującym ZM Henryk Kania S.A. zależy na niezwłocznym wznowieniu produkcji i przeprowadzeniu restrukturyzacji. Uprawdopodobnienie się takiego scenariusza jest uwarunkowane otwarciem przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, co na dziś nie ma miejsca. Powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego bądź skuteczna windykacja należności znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w wycenie.

Przypominamy, że AGIO Kapitał realizuje konsekwentną politykę inwestycyjną od początku 2011 r. W ciągu tych 8 lat subfundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 43,9%. Za ostatni (2018) rok AGIO Kapitał otrzymał statuetkę ALFA dla najlepszego funduszu polskich obligacji korporacyjnych, podobnie jak w 2014 roku. Wielokrotnie otrzymywał również wyróżnienia i nominacje w kategorii funduszy dłużnych.

*

Wskutek naszej ostrożnościowej polityki wyceny żaden z funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. nie jest już narażony na dalsze odpisy z tytułu aktualizacji wyceny obligacji ZM Henryk Kania S.A.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA