Konkurs IKZE AGIO – spełniaj marzenia na emeryturze!

03 lipca 2019

Zachęcamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 1000zł na pierwszą wpłatę na IKZE AGIO.

Zadanie konkursowe jest banalnie proste. Wystarczy opowiedzieć – pod wpisem konkursowym na fanpagu AgioFunds TFI w serwisie Facebook – jakie marzenia chcieliby Państwo spełnić po przejściu na emeryturę!

Pełny regulamin konkursu poniżej. Konkurs trwa do 10 lipca 2019 roku.

 

 

Regulamin konkursu „IKZE AGIO – spełniaj marzenia na emeryturze

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu „IKZE AGIO – spełniaj marzenia na emeryturze” („Konkurs”) jest spółka pod firmą AgioFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000297821, kapitał zakładowy 870 000 złotych (w całości wpłacony), NIP 1080004399, REGON 141230937 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na prowadzonym przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.com („fanpage Organizatora)”.
 2. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.
 3. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 10 lipca 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12 lipca 2019 r.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Konkursu („Regulamin”).
 • 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zadanie konkursowe polega na:
  1. polubieniu fanpage-a Organizatora,
  2. udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jakie marzenia chciałabyś / chciałbyś spełnić po przejściu na emeryturę?”.
 3. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić poprzez zamieszczenie komentarza pod wyznaczonym do tego celu wpisem na fanpage-u Organizatora. Udzielenie odpowiedzi jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu, w szczególności oznacza również udzielenie zgody na publikację danych w przypadku wygranej (wyrażenie zgody, o której mowa w § 6 pkt. 2 Regulaminu).
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie związanych z przebiegiem Konkursu wiadomości poczty elektronicznej lub wiadomości (w tym powiadomień) w serwisie społecznościowym Facebook.com.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na pytanie konkursowe, a poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora i osobę trzecią.
 6. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty innego wynagrodzenia, własność i autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników (treści przekazanych w odpowiedzi na pytanie konkursowe, w tym opisu oraz ewentualnych zdjęć i innych materiałów) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy pracy konkursowej,
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. wprowadzenie do pamięci komputera,
  5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
  6. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie pl oraz na stronie www.agiofunds.pl.
  7. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
  8. rozporządzanie i korzystanie z komentarzy, zdjęć (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
 7. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych prac na wskazanych w poprzednim punkcie polach eksploatacji.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
 9. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
 10. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej (odpowiedzi na pytanie konkursowe) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 6.
 • 3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu
 1. Zwycięzcą Konkursu zostaje 1 osoba wybrana przez jury; Zwycięzca Konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w § 2 Regulaminu.
 2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  1. kreatywność,
  2. oryginalność,
  3. prawidłowość identyfikacji pracy z tematem,
  4. poprawność stylistyczna i językowa.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 10 lipca 2019 r.
 5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 12 lipca 2019 roku na fanpage-u Organizatora. Dodatkowo Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem indywidualnej wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook.com lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku skutecznego zgłoszenia mniej niż 5 prac konkursowych Organizator może odstąpić od wyboru Zwycięzcy.
 • 4. Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest 1.000,00 (tysiąc) zł, które zostanie wypłacone przez Organizatora w postaci zasilenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego AGIO („IKZE AGIO”) Zwycięzcy, prowadzonego przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez Organizatora („Nagroda”).
 2. Nagroda zostanie wypłacona pod warunkiem posiadania przez Zwycięzcę rachunku IKZE AGIO prowadzonego przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez Organizatora lub dokonania przez Zwycięzcę rejestracji i otwarcia rachunku IKZE AGIO samodzielnie przez Uczestnika za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego AGIO Online (https://online.agiofunds.pl/) lub za pośrednictwem Dystrybutora Towarzystwa.
 3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie posiada otwartego IKZE AGIO lub nie dokona rejestracji ani otwarcia IKZE AGIO w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt ze Zwycięzcą jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora, Nagroda przepada. W takim przypadku Organizator dokonuje jednokrotnego, ponownego wyboru Zwycięzcy. Postanowienia Regulaminu, w tym § 3 ust. 6 (wyłączając pracę poprzedniego Zwycięzcy), stosuje się odpowiednio do ponownego wyboru Zwycięzcy.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (tj. Zwycięzca nie może żądać wypłaty Nagrody w innej formie niż wskazana w pkt. 1 powyżej, w tym w postaci przelewu na rachunek bankowy Zwycięzcy).
 5. W przypadku, gdy Zwycięzca posiada już IKZE AGIO i wykorzystał limit wpłaty na IKZE w 2019 roku, Nagroda zostanie wypłacona na IKZE AGIO do 31.01.2020 roku.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca posiada już IKZE w innej instytucji i nie może otworzyć IKZE AGIO, możliwa jest wypłata Nagrody na IKE AGIO. W przypadku, gdy Zwycięzca nie może otworzyć IKE AGIO, Nagroda przepada. W takim przypadku Organizator dokonuje jednokrotnego, ponownego wyboru Zwycięzcy. Postanowienia Regulaminu, w tym § 3 ust. 6 (wyłączając pracę poprzedniego Zwycięzcy), stosuje się odpowiednio do ponownego wyboru Zwycięzcy.
 7. Organizator informuje, że Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku od łącznej wartości Nagrody. Oznacza to, że kwota pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody.
 8. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 7, zostanie przekazany na rzecz właściwego urzędu skarbowego.
 • 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Konkurs nie jest organizowany przez właściciela lub operatora portalu Facebook.com, Organizator wykorzystuje wyłącznie serwis internetowy udostępniany przez Facebook.com w celu prowadzenia fanpage-a i przeprowadzenia Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Facebook.com.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy, skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich lub posiadające charakter pornograficzny lub erotyczny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. W związku z uczestnictwem w Konkursie Organizator informuje, że:
 • administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą również, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Organizatora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), za które uznajemy: marketing, prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników), zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage-a, wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage-a, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego, w zależności od tego, który czas będzie dłuższy,
 • Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Organizatora (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obowiązek podania danych nie jest wymogiem ustawowym, przekazywanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na przekazywanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
 1. Uczestnik wyraża zgodę, aby – w przypadku wyboru jako Zwycięzcy Konkursu – jego dane (nazwa profilu na portalu społecznościowym Facebook.com, która w szczególności może być imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy oraz link do profilu) zostały opublikowane przez Organizatora na fanpage-u wraz z informacją, że został on Zwycięzcą.
 • 7. Reklamacje
 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dystrybucja@agiofunds.pl
 2. Zgłoszenie powinno obejmować opis reklamacji i dane Uczestnika niezbędne do identyfikacji i udzielenia odpowiedzi, w tym imię i nazwisko oraz link do profilu na portalu społecznościowym Facebook.com (w celu weryfikacji udziału w Konkursie) lub link do pracy konkursowej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłany w sposób odpowiadający jej złożeniu.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA