Rejestracja użytkownika indywidualnego

Rejestracja - os. fizyczna
Dane podstawowe

Oświadczenie o statusie FATCA
Oświadczam, że:

Oświadczenie CRS
Oświadczam, że posiadam rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniach stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Oświadczenie:

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem moich danych osobowych jest – w zależności od funduszu, którego dot. zlecenie – AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („Towarzystwo”) (1), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 3. moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
  a) wykonania umowy (2),
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (3),
  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (4), za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
 5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 7. mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 9. przysługuje mi uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
 11. podanie moich danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa w pkt 3 lit. a – c, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych w którymkolwiek celu uniemożliwi zawarcie umowy.
 1. (1) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości
 2. (2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”)
 3. (3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (ii) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (iii) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz (iv) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), (v) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, (vi) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (vii) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, (viii) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw
 4. (4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Oświadczam, że:
 1. Zostałem(-am) niniejszym poinformowany(-a), że REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) dostępny jest na stronie internetowej: www.agiofunds.pl. AgioFunds TFI S.A. informuje użytkowników o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez stronę internetową www.agiofunds.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji przy czym zmiany nienaruszające uprawnień użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
 2. Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez AgioFunds TFI S.A. o prawie odstąpienia od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących AgioFunds TFI S.A. oraz usługi, która ma być świadczona, wynikających z § 41 ust. 1 i § 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem strony internetowej www.agiofunds.pl.
 4. Wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA