Klient indywidualny – dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód.

I. DANE KLIENTA (DANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI W RAMACH BIEŻĄCEGO PROCESU AKTUALIZACJI DANYCH)
Dane podstawowe

Adres zamieszkania

II. OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS NA DZIEŃ ZAPISU NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE LUB ZŁOŻENIA PIERWSZEGO ZLECENIA NABYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (OTWARCIA REJESTRU) W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM 01.01.2016 – 30.04.2017

Oświadczam, że na dzień zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub złożenia pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa (otwarcia rejestru):

Posiadałem następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

Polska
Inne kraje rezydencji podatkowej (poza Polską i USA)
INFORMACJE DLA KLIENTA DOT. STATUSU CRS
 1. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*. Przez państwo uczestniczące rozumie się:
  1. inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
  2. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
  3. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 2. Rezydencja podatkowa - obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.
 3. Dane Klienta z punktu I Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych.
INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W FUNDUSZU

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem moich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny, którego dotyczy zlecenie złożone w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. („Fundusz”), zarządzany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („Towarzystwo”)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: daneosobowe@agiofunds.pl,
 3. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych2 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z treści przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
 5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 7. przysługuje mi uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. zakres zbieranych danych wynika z przepisów CRS, podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla prawidłowego wypełnienia przez administratora obowiązków ciążących na nim na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 1. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości
 2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA