Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna kontaktuje się drogą telefoniczną w celach marketingowych:

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych przekazanych podczas rozmowy telefonicznej jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)[1], nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 • kontakt do naszego inspektora ochrony danych to: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie przez nas działań marketingowych oraz realizacja obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami, w szczególności archiwizacja dokumentów związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego (stosownie do art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), a także udzielanie wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych; Państwa dane osobowe będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest obrona przed roszczeniami,
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy działań marketingowych: Państwa zgoda na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[2]);
  2. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy archiwizacji dokumentów związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego oraz udzielania wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz operator platformy transakcyjnej online,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna z Państwem, natomiast w przypadku dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia takich roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń (o ile takie roszczenia powstaną), a w przypadku wszczęcia postępowania przed organem uprawnionym do rozpatrywania takich roszczeń – do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania,
 • posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zatem nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do Państwa obsługi w ramach rozmowy telefonicznej; odmowa podania danych uniemożliwi Państwu obsługę w taki sposób,
 • bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony, mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA