Program Systematycznego Oszczędzania (PSO) „REGULARNA WPŁATA”

Jak zainwestować ?

Krok 1

Logujesz się w serwisie STI24 – wszystko możesz zrobić online bez wychodzenia z domu

Krok 2

Deklarujesz jaką kwotę możesz miesięcznie oszczędzać

Krok 3

Określasz jak długo chcesz oszczędzać (3, 5 lub 10 lat)

Krok 4

Wybierasz dostosowaną do Twoich potrzeb strategię inwestycyjną (depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową)

Dokumenty

Regulamin Uczestnictwa w PSO REGULARNA WPŁATA

Kalkulator

Wystarczy systematycznie odkładać, aby zbudować solidny kapitał na przyszłość. W tym kalkulatorze:
  • dowiesz się ile potrzebujesz miesięcznie odkładać
  • sprawdzisz jak dużo czasu potrzebujesz aby móc osiągnąć różne cele
Przez ile lat chciałbyś oszczędzać: 10 lat
Wpłata

Pierwsza wpłata

Zakładana stopa zwrotu: 4%
Podsumowanie

Szacowana kwota oszczędności na koniec okresu oszczędzania: 0

Kwota wpłat 0

Potencjalny zysk na koniec inwestycji 0

Ważne informacje: Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące wysokości dodatkowej emerytury nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez Oszczędzającego bądź wybranej przez Oszczędzającego formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez Oszczędzającego, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry – oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury – określane są przez Oszczędzającego. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Oszczędzający musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie agiofunds.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie agiofunds.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie agiofunds.pl.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA