ALFA FIZ

ALFA FIZ jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje w akcje spółek, które charakteryzują się potencjałem wzrostu wartości akcji w długim horyzoncie. Fundusz lokuje w akcje spółek notowanych w Polsce i za granicą (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) o atrakcyjnym modelu biznesowym, nisko wycenionych, o powtarzalnych wynikach finansowych i w głównej mierze działających na wzrostowych rynkach lub branżach. Strategia funduszu zakłada zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie ryzyka rynkowego transakcjami zabezpieczającymi, tak aby uniezależnić wyniki od koniunktury na rynkach akcji.

Zabezpieczenie przed spadkami na giełdzie odbywa się poprzez zajęcie odpowiednich pozycji zabezpieczających, nakierowanych na osiąganie zysków ze spadku kursów wybranych akcji lub indeksów akcji, szczególnie spółek o słabych parametrach fundamentalnych (np. takich, które notują straty, są bardzo zadłużone lub niewspółmiernie wysoko wycenione w stosunku do swojej wartości godziwej, a tym samym kursy ich akcji mogą zachowywać się gorzej od rynku.

Celem funduszu jest wypracowanie średniorocznych zysków na poziomie ok. 10% przy zachowaniu zmienności o 50% niższej w stosunku do indeksów giełdowych i benchmarkowych funduszy akcyjnych.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

kwiecień 2016

Zmiana strategii

27 lutego 2017

Typ funduszu

absolutnej stopy zwrotu

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z doradcą