Zasady korzystania z newslettera - AgioFunds

Zasady korzystania z newslettera

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników zapisanych do newslettera w serwisie internetowym AgioFunds TFI (zwanym dalej „Serwisem”)

Zapisując się do newslettera e-mail, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, oraz funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez nią, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i w tym celu udostępniasz swój adres e-mailowy.

Zapisując się do newslettera e-mail, wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1 Twoich danych osobowych zawartych w formularzu zapisu w celu przesyłania Ci newslettera.

W związku z zapisaniem się przez Ciebie do newslettera w Serwisie informujemy, że:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane przy zapisie do newslettera,
 • administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz, zapisując się do newslettera2, przy czym zgoda jest podstawą wyłącznie dla czynności przesyłania newslettera,
  2. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów3, za które uznajemy: marketing bezpośredni, prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści newslettera do preferencji i zainteresowań Subskrybentów); zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności newslettera; dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
 • odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
 • masz prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przesyłanie newslettera (poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości e-mail lub zgłoszenie żądania bezpośrednio do administratora danych na adres agiofunds@agiofunds.pl), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
 • przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi Ci otrzymywanie newslettera.

 

1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych