- AgioFunds

Aby uzyskać dodatkowy 1%, należy wziąć udziału w Konkursie “Welcome BONUS 1%”

 

Najważniejsze zasady:

  1. Czas trwania Konkursu:  07.04.2023 – 30.06.2023.
  2. Nabycie jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał PLUS poprzez serwis internetowy Towarzystwa  STI24  (zawsze bez opłat manipulacyjnych)
  3. Wpisanie hasła „KONKURS” w opisie rejestru, podczas składania zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa.
  4. Utrzymanie na Rejestrze Konkursowym nabytych jednostek uczestnictwa przez 12 miesięcy.

 

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania zainwestowanych środków zachowując wypracowany w tym czasie przez fundusz zysk.

 

Szczegóły konkursu dostępne są w Regulaminie konkursu “Welcome BONUS 1%”

Informacje na temat Funduszu AGIO Kapitał Plus FIO oraz karta Funduszu (.pdf) AGIO Kapitał Plus FIO

Wyniki Funduszu dostępne są na stronie AGIO Kapitał Plus FIO – AgioFunds TFI SA

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

email: bok@agiofunds.pl

telefon: 22 531 53 68; 22 531 54 52

 

 

INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W KONKURSIE “Welcome BONUS 1%”
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
1.AgioFunds TFI SA jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z administratorem można się skontaktować:
a) listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: Pl. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: agiofunds@agiofunds.pl ;
c) telefonicznie, pod numerem: (22) 531 54 54.

2. Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@agiofunds.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora
3. Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przetwarzane w celu:
a) wykonywania umowy o udział w Konkursie, zgodnie z Regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) analitycznym – doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na doskonaleniu jakości produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
d) badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
f) oferowania produktów i usług podmiotów należących do AgioFunds TFI SA (marketing bezpośredni), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach AgioFunds TFI SA oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta AgioFunds TFI SA, w oparciu o profil Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Klientom AgioFunds TFI SA przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania swoich danych;
d) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.Odbiorcy danych osobowych
a) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA mogą być ujawniane kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.
b) Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przekazywane także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Okres przechowywania danych osobowych
Długość okresu przechowywania danych osobowych Klientów AgioFunds TFI SA zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania.
Dane osobowe Klientów AgioFunds TFI SA są przechowywane:
a) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
b) gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
c) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;
d) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie.