Polityka prywatności dot. fanpage’a na FB - AgioFunds

Polityka prywatności dot. fanpage’a na FB

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a AgioFunds TFI

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego fanpage’a informujemy, że:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności gdy polubisz, skomentujesz lub udostępnisz nasz post, wyślesz nam wiadomość,

  It is hard since there are several different writing services that are being offered to pick the ideal writing services. The demand for a good writer comes from time to time. In order to keep up with the world of writing, the speed of changing technologies and company, for writing essay paper services, a lot of men and women are beginning to look. All you need to do is to hire a writer who is going to assist you to develop your message online. You’ll need to hire a writer who will give you the high quality output you’re looking for.

  zamieścisz recenzję albo dołączysz do grona obserwujących,

 • administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów2, za które uznajemy: marketing; prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a; wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a; dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
 • przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych, w tym przez polubienie, komentowanie lub udostępnianie postów, wysyłanie nam wiadomości, zamieszczanie recenzji lub obserwowanie fanpage’a jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na przekazywanie danych w ten sposób uniemożliwi Ci dokonywanie tych czynności.

 

1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)