Polityka prywatności dot. fanpage na Twitterze - AgioFunds

Polityka prywatności dot. fanpage na Twitterze

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a AgioFunds TFI na TT

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego fanpage’a informujemy, że:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności gdy polubisz, podasz dalej lub odpowiesz na naszego tweeta albo dołączysz do grona obserwujących,
 • administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów2, za które uznajemy: marketing; prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a; wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a; dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
 • przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
 • przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych, w tym przez polubienie, podanie dalej lub odpowiedzenie na naszego tweeta lub obserwowanie fanpage’a jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na przekazywanie danych w ten sposób uniemożliwi Ci dokonywanie tych czynności.

 

1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)