Plan systematycznego oszczędzania

Informacje o planie

Elastyczny mechanizm działania

W naszych programach deklarujesz z góry ile chcesz regularnie wpłacać. Zachęcamy, aby tak właśnie robić – nawet niewielkie kwoty, ale regularnie. Nie ma tu jednak przymusu oszczędzania – wpłacasz kiedy chcesz i tyle ile możesz. Jeśli w którymś miesiącu nie możesz wpłacić, nic się nie dzieje.

Twoje środki stale pracują

Regularne dokonywanie wpłat zapewnia, że suma środków systematycznie rośnie, a coraz większa kwota stale pracuje na coraz wyższy zysk. Dodatkowo, wpłacając jednorazowo większą kwotę próbujemy „wstrzelić się” w najlepszy moment na rynku, a więc taki, gdzie ceny są niskie i oczekujemy szybkiego ich wzrostu. W praktyce – niewielu inwestorom się to udaje. Dużo lepsze jest inwestowanie w ratach, w określonym z góry okresie – np. co miesiąc, bo dzięki temu „uśredniamy” cenę zakupu.

Ty wybierasz jak długo oszczędzasz

W zależności od Twoich potrzeb i możliwości, określasz jak długo chcesz o szczędzać. W przypadku mniejszych potrzeb, jak zakup nowego samochodu – może to być 5 lat, zaś w przypadku większych kwot, jak edukacja dzieci – oszczędzanie może trwać nawet 15 lat. W każdym momencie możesz zawiesić dokonywanie wpłat i powrócić, gdy będziesz chciał.

Bonus

Na koniec okresu oszczędzania wypłacimy Ci bonus, będący zwrotem części opłaty za zarządzanie pobranej przez zarządzającego produktem*.

 

*Bonus dotyczy wybranych programów oszczędnościowych – szczegóły u Dystrybutorów.

4 strategie inwestycyjne

Nie musisz się zastanawiać, który fundusz inwestycyjny byłby dla Ciebie najlepszy. W ramach Planu wybierasz gotową strategię: depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową.

Na co warto oszczędzać?
  • Edukację swoich pociech
  • Wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
  • Mieszkanie i start w dorosłe życie
  • Lepszy samochód, Podróże, Nieoczekiwane wydatki

Kalkulator

Wystarczy systematycznie odkładać, aby zbudować solidny kapitał na przyszłość. W tym kalkulatorze:
  • dowiesz się ile potrzebujesz miesięcznie odkładać
  • sprawdzisz jak dużo czasu potrzebujesz aby móc osiągnąć różne cele
Przez ile lat chciałbyś oszczędzać: 10 lat
Wpłata

Pierwsza wpłata

Zakładana stopa zwrotu: 4%
Podsumowanie

Szacowana kwota oszczędności na koniec okresu oszczędzania: 0

Kwota wpłat 0

Potencjalny zysk na koniec inwestycji 0

Ważne informacje: Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące wysokości dodatkowej emerytury nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez Oszczędzającego bądź wybranej przez Oszczędzającego formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez Oszczędzającego, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry – oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury – określane są przez Oszczędzającego. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Oszczędzający musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie agiofunds.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie agiofunds.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie agiofunds.pl.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA