AGIO Wierzytelności PLUS 2

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestycje w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące, wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności oraz dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz za ułamek wartości nominalnej nabywa niezabezpieczone portfele wierzytelności masowych (bankowe oraz telekomunikacyjne) oraz portfele wierzytelności zabezpieczone na hipotekach. Cechą nabywanych do windykacji portfeli wierzytelności jest mierzalna i powtarzalna stopa zwrotu. Na podstawie umowy z Towarzystwem zarządzaniem pakietami wierzytelności funduszu zajmuje się licencjonowany przez KNF serwiser, który posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny, a także narzędzia niezbędne do zapewnienia wysokiej efektywności windykacji.

Fundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel o alternatywną klasę aktywów, nieskorelowaną z rynkami akcji, surowców czy obligacji oraz oczekują stopy zwrotu na poziomie około 5-6% rocznie.

Wyniki zarządzania na 28.09.2018 r.

 

1M 3M 6M 12M YTD od początku
0,29% 0,55% 1,60% 5,85% 4,46% 17,60%

 

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

luty 2015

Forma funduszu

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Typ funduszu

wierzytelności

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą