AGIO Globalny Kapitał w likwidacji - AgioFunds

AGIO Globalny Kapitał w likwidacji

Fundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich (50%) i zagranicznych (50%) przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna części „polskiej” jest bardzo zbliżona do polityki AGIO Kapitał. Natomiast część „zagraniczna” to głównie notowane na giełdach o stałym oprocentowaniu obligacje przedsiębiorstw z USA i Europy oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy zagranicznych. Zakres wahań cen zagranicznych obligacji jest większy niż obligacji polskich, a większa zmienność stwarza potencjał do osiągania wyższych stóp zwrotu. Pojawia się również możliwość osiągania dodatkowego zysku wynikającego z różnicy stóp procentowych. Zaangażowanie w poszczególne grupy aktywów będzie zależało od oczekiwanej stopy zwrotu, płynności i oraz poziomu ryzyka. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

kwiecień 2016

Forma fundusze

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z doradcą