AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych - AgioFunds

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, zarówno polskich, jak i zagranicznych (20-30% portfela). Dominująca część portfela inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy stosunkowo dużej koncentracji. Wykorzystując strategię core-satellite budujemy podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy.

 

Charakterystyka Funduszu

Benchmark

100% WIG

Typ funduszu

akcji polskich

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

grudzień 2012

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

Mariusz Jagodziński

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 4%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,5% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 

Rachunek do nabyć EUR

36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

Rachunek do nabyć USD

33 1750 0009 0000 0000 2001 2347