AFORTI MICROLOANS FIZAN

Fundusz lokuje swoje Aktywa w ramach Portfela Niepublicznego albo Portfela Aktywów Płynnych. Polityka inwestycyjna Funduszu w zakresie Portfela Niepublicznego zakłada koncentrację lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe (obligacje) emitowane przez jednostki powiązane, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze spółką Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, których przedmiot podstawowej działalności gospodarczej koncentruje się na udzielaniu pożyczek na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.

Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są zabezpieczane, a formą prawną zabezpieczenia obligacji jest zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności.

Wyniki zarządzania na 31.08.2018 r.

 

1M 3M 6M 12M YTD od początku
0,34% 1,72% 3,69% 8,16% 5,07% 19,65%

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

lipiec 2016

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

31.12.2022 r.

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą