Sprawozdanie Finansowe VALUE FIZ -jednostkowe i połączone za rok obrotowy 2020 - AgioFunds