Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO STABILNY PLUS na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds