Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2013 r. - AgioFunds