Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2014 - AgioFunds