Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2013 r. - AgioFunds