Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Aktywnej Alokacji na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds