Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO AKCJI PLUS na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds