Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Agresywny na dzień 31.12.2014 - AgioFunds