Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Agresywny na dzień 31.12.2013 r. - AgioFunds