Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Agresywny na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds