Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Agresywny na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds