Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu 1 OPUS NS FIZ na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds