Sprawozdanie Finansowe LMB FIZ AN za rok obrotowy 2020 - AgioFunds