Sprawozdanie Finansowe Green World FIZ AN za okres sprawozdawczy 24.10.2019 do 31.12.2020 r. - AgioFunds