Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO z jednostkowymi SF subfunduszy na dzień 31.12.2021r. - AgioFunds