Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO z jednostkowymi SF subfunduszy na dzień 30.06.2022r. - AgioFunds