Sprawozdanie Finansowe AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds