Sprawozdanie Finansowe Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds