Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds