Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds