Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds