Sprawozdanie finansowe Aforti Microloans FIZ AN na dzień 31 grudnia 2016 r. - AgioFunds