Raport bieżący 5 - informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds