Raport bieżący 41 - informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds